اطلاعیه 8 - فرآیند تقاضا جهت چاپ مقالات پذیرفته شده در مجلات
1399/02/03

پژوهشگرانی که مقاله آنها پذیرش نهایی گردیده است و ثبت نام خود را نهایی نموده اند جهت چاپ در مجلات طبق مراحل زیر عمل نمایند :

1- لیست مجلات:

1-National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald -  ISI / WOS
2-Journal of Biochemical Technology -ISI / WOS
3-UKRAINIAN JOURNAL OF ECOLOGY - ISI / WOS
4-International Journal of Computer Science and Network Security - ISI / WOS
5-International Journal of Engineering & Advanced Technology (IJEAT)-Scopus
6-International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE)-Scopus
7- International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)-Scopus
8- International Journal of Advanced Science and Technology-Scopus
9-International Journal of Control and Automation-Scopus
10-Journal of critical reviews(JCR)-Scopus
11-JOURNAL OF MECHANICS OF CONTINUA AND MATHEMATICAL SCIENCES  (Jmcms)-Master Journal List  / ISI
12- Lecture Notes in Applied and Computational Mechanics-Scopus

 

2- ارسال یک ایمیل تقاضای چاپ به شیوه ی زیر به آدرس ایمیل  journal.accept@gmail.com

موضوع ایمیل : تقاضای چاپ در مجلات - از طرف دومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری

متن ایمیل : نام مجله یا مجلات انتخابی
پیوست ایمیل : نسخه انگلیسی مقاله

نکات :
- جهت تقاضا در مجلات باید در کنفرانس ثبت نام نهایی نموده باشید.

 -مجلات اعلام شده مشمول هزینه می باشند.

- چنانچه نیاز به ترجمه دارید می توانید از ایمیل زیر تقاضا نمایید . با 20 درصد تخفیف انجام می شود.

translate.tract@gmail.com