تاریخ های مهم
آخرین مهلت ارسال مقالات 07 اسفندماه  1400
ثبت نام کامل  (پرداخت هزینه
11 اسفندماه  1400
برگزاری کنفرانس 18 اسفندماه  1400