تاریخ های مهم

 

آخرین مهلت ارسال مقالات : 11 تیر ماه 1399

ثبت نام کامل حضوری (پرداخت هزینه) : 14 تیر ماه 1399

ثبت نام کامل غیرحضوری (پرداخت هزینه) :17 تیر ماه 1399

برگزاری کنفرانس : 24 تیر ماه 1399