تاریخ های مهم
آخرین مهلت ارسال مقالات 15 دیماه  1400
ثبت نام کامل  (پرداخت هزینه
18 دیماه  1400
برگزاری کنفرانس 30 دی ماه  1400